Folkedans for Fremtiden
facebook instagram

FOLKEDANS FOR FREMTIDEN – ET FORMIDLINGSPROJEKT

Et 11-årigt formidlingsprojekt søger midler og netværk til at finansiere udvikling og produktion af estimeret 1000 specifikke videoer á 5-20 minutters varighed af et tilsvarende antal specifikke danske folkemusikstykker med hver sin unikke dans til. De skal publiceres på en nyudviklet platform med søgefunktion som 1000 selvstændige opslag og dermed være det bærende element i en visionær, ambitiøs, original og nyskabende online publikation af encyklopædisk / antologisk karakter omfattende den del af den danske folkemusik, der bruges til dans, og de tilhørende danse. Publikationen vil i sin endelige form blive verdens største og mest ambitiøse af sin art og vil via sin nyskabende og originale tilgang med levende billeder og lyd optimere formidlingen og positioneringen, ikke mindst i forhold til de hastigt voksende nye unge miljøer indenfor genren, der herigennem får et kæmpe boost.

Publikationen kan ses som et basalt værktøj i enhver udvikling fremover og vil kunne finde bred national anvendelse ikke blot indenfor de primære genreområder, musikskoler, et bredt spekter af festivaler og spillesteder samt det frivillige foreningsliv, men også indenfor andre musik- og dansegenrer, scenekunsten, KUV, og sektorer som sundhedssektoren, undervisningssektoren og turismeerhvervet, hvor der allerede ses en spirende interesse for folkedans og folkemusik.

Varighed: 11 år, heraf en indledende udviklingsfase på 1 år samt 5 produktionsfaser hver af en varighed på gennemsnitligt 2 år.

Budget: I alt omkring 7.000.000

Vi samarbejder med Folkedans Danmark og Tempi, og vi er i dialog med yderligere en række relevante foreninger og institutioner herunder Spillemandskredsen, Foreningen til Folkedansens Fremme, DGI, Dansk Folkemindesamling, Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet. Desuden interagerer vi med relevante fagfolk, semiprofessionelle og amatører med særlig viden om emnet.

BAGGRUND

Danmark har vel nok verdens største samling af musik med dans til i en folkelig tradition. Samlingen er enestående på verdensplan, fordi den er så massivt og godt dokumenteret siden begyndelsen af forrige århundrede dækkende perioden ca. 1750 til 1980 indsamlet og delvist udgivet i flere bølger. Det drejer sig om et bredt spekter af udgivelser lige fra nodebøger, arrangementer, dansebeskrivelseshæfter og historiske værker, biografier mv. Denne dokumentation har bevirket, at den folkelige musik- og dansetradition eksisterer den dag i dag, gennem alle årene med fokus på samspillet mellem musik og dans og den tilhørende kultur – en samskabende fællesskabsbåret kultur, der i kraft af måden den udøves på, hver gang skaber unikke oplevelser. Fordi overleveringen af dansen sker i et levende fællesskab, og fordi den skriftlige dokumentation er mellem 50 og 100 år gammel og vanskeligt tilgængelig, er der fare for et kæmpe videns- og traditionstab i årene fremover, idet kun en mindre del af det samlede materiale kendes og bruges af de unge generationer. Store dele af folkemusikken vil uden folkedansen miste hele eller dele af sin relevans.

Der findes i submiljøerne en enorm baggrundsviden om materialets historiske og nutidige form og brug, rytmik og 'taw' (måden at spille på, der gør det anvendeligt til dans), en viden som umuligt kan udledes af selv den bedste skriftlige dokumentation og derfor ikke findes udgivet endsige samlet på nogen måde, men lever blandt brugerne og et mindre antal meget vidende nøglepersoner og overleveres fra mund til mund, øre til øre, krop til krop, fra mester til elev. Denne baggrundsviden er nødvendig at besidde for at tolke det eksisterende materiale, og risikoen, for at denne baggrundsviden går tabt, er reel i takt med, at de gamle miljøer oplever nedgangstider, og nye opstår som en følge af folkemusikkens opblomstring via et generationsskifte i de senere år.

Efter en længere årrække med nedgangstider for folkemusikken er der i disse år fornyet interesse for folkemusikken og den tilhørende dans. Men de gamle brugere er efterhånden blevet så få og gamle, at linket til traditionen og den nævnte viden og faglighed risikerer at gå tabt. Der vil være tale om et eklatant videnstab, som aldrig vil kunne erstattes. Der er således opstået et behov for vidensdeling, som kræver en effektiv indsats i et tidssvarende format, hvis dette store materiale skal formidles fra få mestre til de nye generationer. Vi dokumenterer og formidler, mens der endnu er udøvere der kan.

VISION, MISSION, VÆRDIER

 • at skabe den første samlede online udgivelse af mange forskelligartede materialer om dansk folkedans -herunder også et leksikalt afsnit med de anvendte begreber, trin, figurer og fatninger.
 • med video som medie at dokumentere og formidle selve den levende og evigt variable proces det er at spille til dans og danse til levende musik.
 • at projektet og det endelige opslagsværk inkluderer bredt over alle de forskellige submiljøer indenfor genren, og det skal blive et samlende punkt for disse miljøer.
 • at det skal være frit tilgængeligt for enhver, der har interesse for folkedans
 • at forholde os til materialet med nutidige øjne og dog samtidig være bevidste om at skabe noget, der er tidløst nok til at stå uimodsagt i mange år.
 • at formidle materialet (traditionerne) som det fortolkes i de miljøer, der har anvendt dem efter optegnelserne lige fra starten af 1900-tallet til og med revival i 1970`erne, mens der endnu findes folk, der kan huske optegnelses-, beskrivelses- og dokumentationsprocesserne, så formidlingen derfor så vidt mliigt bygger på direkte viden om de valg og fravalg, der i hvert enkelt tilfælde er taget, frem mod den tradition, der i dag er traditionen.
 • formidle al den implicitte viden, der eksisterer i submiljøerne og kun sporadisk er nedfældet for eftertiden.
 • sikre materialet for fremtidige generationer.
 • tilføre folkemusikken som genre et unikt og tiltrængt redskab til brug for videreudvikling af genrens særlige kendetegn: dansemusik.
 • positionere folkemusikken og -dansen nationalt og internationalt.
 • sikre at udgivelsen forefindes i et format, der fungerer på alle digitale medier og mliiggør diverse fremtidige anvendelsesmliigheder, eksempelvis konvertering til app.

FORMIDLINGEN

Dokumentationen og formidlingen falder i 2 dele. Den ene (del 1) fokuserer på formidling og dokumentation af musikken og dansen, som den er overleveret og brugt. Den anden (del 2) fokuserer på formidling og dokumentation af den kunstneriske proces i selve samspillet mellem musik og dans, der er det unikke i forståelsen og anvendelsen af denne genre.

Vi er meget bevidste om, at det, selvom vi skaber noget stærkt og stort, på ingen måde må blive dogmatisk. Det er vores mission at overdrage traditionen kildetro til eftertiden (del 1) sammen med – og det er meget vigtigt – en kraftig opfordring til at tage traditionen til sig og bruge den på den måde, der falder naturlig for den enkelte både i nuet og i samtiden (del 2). Hensigten hermed er at vise materialets fleksibilitet og tilpasningsevne til nye tider og nye brugergrupper. Thi traditioner lever kun i kraft af at deres anvendelighed og relevans for brugerne. 

PROJEKTETS OPBYGNING OG VARIGHED

Udviklingsfase: 1 år 2021
Produktionsfaserne:
- Fase 1: 2 år 2022-2023
- Fase 2: 2 år 2024-2025
- Fase 3: 2 år 2026-2027
- Fase 4: 2 år 2028-2029
- Fase 5: 2 år 2030-2031

UDVIKLINGSFASEN

Med udgangspunkt i en kritisk gennemgang af en række forsøgsoptagelser søges gennemført en brugerundersøgelse af samme, hvorefter der foretages yderligere udvikling og erfaringsdannelse via yderligere 2 prøveoptagelser og brugerundersøgelser. Dette sker med henblik på at kvalificere konceptet mht. erfaringsdannelse, lys, lyd, æstetik, pædagogik, kameraføring, klipning, layout, lokation, logistik og diverse praktiske forhold, så vi ved starten af den egentlige produktion har et gennemarbejdet koncept, der kan bære 10 års produktion igennem.

Udviklingsfasen indeholder også arbejdet med at tage endelig stilling til materialet og organisere produktionen i faser og optagedage og udvikle et samarbejdskoncept mellem alle dele af produktionen, der gør at det kan lade sig gøre at holde tidsplanen gennem 10 års produktion og ikke mindst skabe et ensartet produkt gennem hele perioden. Ligeledes skal der findes en egnet lokation og indgås diverse lejeaftaler for så vidt angår udstyr m.v.

Udviklingsfasen inkluderer også fundraising og arbejdet med at indgå relevante partnerskaber og samarbejder.

FASE 1-5

Den egentlige produktion opdeles i 5 faser, i hver af hvilke der primært arbejdes med materiale fra en af Danmarks 5 regioner + en del af det overordnede leksikalske materiale. Da materialet er ulige fordelt ud over landet, vil der af praktiske årsager kunne forekomme nogle overlap.

OPSLAGSVÆRKET FOLKEDANS FOR FREMTIDEN OG DEN ENKELTE VIDEO

Det samlede projekt omhandler udvikling, produktion og udgivelse af omkring 1000 videoer af høj faglig, pædagogisk, musikalsk og dansemæssig kvalitet á ca. 5 til 20 minutters varighed over 11 år. Disse videoer skal indgå som 1000 selvstændige opslag i et online opslagsværk med arbejdstitlen Folkedans for Fremtiden. Hvert videoopslag består af en specifik dans med tilhørende musik og indeholder både en demonstration af dansen, pædagogisk formidling og en længere gennemdansning samt en lydfil, der kan bruges til at danse efter.

  Hvert videoopslag forsynes endvidere med kildeoplysninger og suppleres med eksisterende noder og dansevejledning i let printbart format. Herudover kan der via sideløbende eller senere projekter tilknyttes historiske rådata i form af indscannede historiske baggrundsmaterialer og yderligere relevante historiske fakta. Det er ikke en del af nærværende projekt.

Alle videoer er forsynet med links til projektets leksikalske afsnit, som består af videoklip, der uddyber genrens fagsprog, begrebsverden, trin, fatninger etc.

Videoerne designes i et moderne og brugervenligt design, der tillader hurtige søgninger på hjemmesiden, der tilpasses diverse medier og laves i et format som er let at konvertere til en app. Videoerne optages i 4K og produceres med en høj kvalitet både på indholds- og produktionssiden.

Videoerne lægges på en database og udgives løbende på det fremtidige netsted Folkedans for Fremtiden med en søgefunktion udviklet af Poul Møller. Vha. denne søgefunktion vil der kunne søges på diverse relevante parametre såsom kildesamlinger, lokalitet, titel, indhold, sværhedsgrad m.v.

MATERIALEAFGRÆNSNING

Nærværende antologi tager afsæt i den folkelige musik og dans, der har sin oprindelse i den europæiske tradition før den amerikanske musik og dansestil indtog Europa først i forrige århundrede. Genren er veldokumenteret i et tidsspand fra ca. 1800 og frem til i dag, idet det helt ind til i dag er muligt at finde dele af denne tradition overleveret i levende tradition et enkelt sted i landet. Musikken og de tilhørende danse er udgivet i et antal samlinger, som sammen med video og båndmateriale fra DAFOS (Dansk Folkemindesamling) vil udgøre udgangspunktet for denne udgivelse, som vil omfatte omkring 1000 specifikke titler, hvortil der knyttes yderligere stykker musik, idet der ofte bruges mere end et stykke musik til en dans.